Pathfinder

link na Kopřivnický oddíl KOPŘIVY(č.oddílu 155):  http://pathfinder.dobrodruh.net/ NÁŠ PATHFINDER NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/groups/pathfinder.koprivnice/

 

————————————————————————————– Symboly a ceremonie Klubu Pathfinder

Mezi základní symboly Klubu Pathfinder patří zákon, znak, hymna, vlajka, heslo a slib.   

Zákon Pathfindera

Já ………………………………….. usiluji se vším odhodláním:

  • být čestný a upřímný
  • být zdvořilý a poslušný
  • být čistý v myšlení, slovech i činech
  • pečovat o své tělo a odmítat vše, co je poškozuje
  • vážit si kulturního dědictví
  • poznávat, milovat a chránit přírodu
  • být objevitelem a stále se rozvíjet
  • být vnímavým k potřebám druhých lidí a pomáhat jim
  • rozumět poselství Bible a ctít jej
  • odvážně stát za pravdou

Znak Červený trojúhelník trojjedinost Boží a úcta k Trojjedinému Bohu – Otci, Synovi a Duchu Svatému tři póly výchovy (duševní, fyzická, duchovní) červená je symbol krve Ježíše Krista Bílý štít víra, ochrana (V Bibli je Bůh často označován jako štít svého lidu. „Neboj se … Já jsem štít.“ Gen. 15:1), bílá jako barva čistoty („Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem“ Zj. 3:5) Modrý meč modrá je barva věrnosti vůči našemu Bohu či našim rodičům, symbol Bible, Ducha Svatého (Mečem Ducha je slovo Boží. Ef. 6:17) Někdy užívaný údaj „club“ je v dolním cípu znaku označuje začlenění Klubu Pathfinder mezi Pathfindery s působností na celém světě. Zásady používání znaku – loga – zde (schváleno na jednání UV KP 23. 2. 2009).  Hymna

česká verze: slovenská verze:
My jdem´ hledat cíl stezky své, víry, lásky naděje, po stezce si šlapem´ dál, Boží láska svítí nám. Bůh nás všechny má hodně rád, chceme světu vyzpívat, Ježíš brzy přijde jako Král, už přichází. Ó my sme tí hladači právd, ktoré zanechal nám Pán. Zjavovať ich životom, to je našim posolstvom. Aj čas už dnes hovorí nám, že čo skoro príde Pán. On vezme nás všetkých tam, kde ty i já domov mám.
Poslechněte si hymnu ve formátu mp3.

  Vlajka

Znak KP ve střídavě modrém a bílém poli.  Heslo Láska Kristova nás spojuje.


 Slib člena S Boží pomocí a podporou svých kamarádů chci radostně žít tak, jak si přeje Bůh, respektovat druhé lidi a mít je rád. Chci zachovávat zákon Pathfinderů a naplňovat jej svým životem. – slib skládají členové po určití době působení v KP – po splnění „nováčkovské zkoušky“ – na důkaz ztotožnění se s cíli KP. (Při slibu získávají šátek na kroj a slibový odznak.) Složení slibu tedy není automatický, ani není podmínkou pro členství v KP.   Pro potřeby KP vypracovala krojová komise v roce 2003 souhrn obecně platných ceremoniálních prvků i zažitých pravidel. Z rozhodnutí sněmu KP v roce 2008 došlo k některým změnám a úpravám, především v krojových předpisech.